Základní příprava

Základní příprava představuje počáteční etapu přípravy (výcviku, výchovy a vzdělání) vojáka v činné službě Armády České republiky. Základní příprava trvá zpravidla tři měsíce a je rozdělena do fází.

Cíle výchovy a výcviku

Cílem základní přípravy je naučit vojáka základní práva a povinnosti, zvládnout základní činnosti potřebné k přežití na bojišti a k boji, obsluhu a střelbu z ručních zbraní roje mechanizovaného družstva a vytvoření fyzických a psychických předpokladů pro výkon služby vojáka v činné službě.

Základní příprava musí formovat charakterové vlastnosti vojáků, vůli po vítězství a bojovou připravenost, které vytváří předpoklady pro úspěšné splnění úkolů jednotlivce a nejnižší jednotky.

V průběhu základní přípravy musí voják získat nejen potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také přesvědčení a vůli splnit i nejnáročnější úkoly. Toho lze dosáhnout jen důsledným propojením výchovy a výcviku do jednoho celku.

Text: nadpraporčík Marek Mareček, vrchní praporčík OZPř