Péče ČsOL o.s., o válečné veterány v České republice v letech 2010 a 2011

Úvod

Czech War Veterans 
Association

Vážené sestry, vážení bratři, vážení návštěvníci našich stránek, Ministerstvo obrany ČR ukončilo k 31. 12. 2009 činnost terénních pracovníků zabezpečujících péči o druhoválečné veterány v působnosti Krajských vojenských velitelství. Na základě vyhlášené veřejné soutěže o přidělení dotace MO ČR na péči o druhoválečné veterány bylo rozhodnuto Předsednictvem Republikového výboru ČsOL přihlásit se do této soutěže jako vyjádření naplnění Programového prohlášení v oblasti péče o své členy. Dne 5. ledna 2010 byla podepsána DOHODA mezi MO ČR a ČsOL na spolupráci při zabezpečení projektu „Péče ČsOL o.s., o válečné veterány v České republice v letech 2010 a 2011“. Osobně jsem nesmírně rád, že se ČsOL stala úspěšným uchazečem výběrového řízení a chtěl bych z této pozice poděkovat realizačnímu týmu, především proto, že se tímto naplňuje dílčí část „Programového prohlášení“ z posledního sněmu ČsOL, že je nutno nejen od společnosti žádat, ale naopak svými silami a schopnostmi také společnosti prospět. ČsOL je připravena zabezpečovat projekt „Péče ČsOL o válečné veterány“ nositele osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. a 170/2002 Sb. i při vědomí že z celkového počtu cca 2250 oprávněných osob je pouze třetina našimi členy. Přeji celému realizačnímu týmu, aby se jim práce dařila a našim válečným veteránům aby byli s jejich prací maximálně spokojeni. Podrobný popis našeho záměru realizace „Projektu“ naleznete v další části tohoto textu.

S legionářským pozdravem „Věrnost za věrnost“ MUDr. Pavel BUDINSKÝ, PhD., MBA předseda ČsOL

Informace o projektu

Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise

Československá obec legionářská se stala příjemcem dotace z výzvy 31 – Výzva pro předkládání GP 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Jedná se o oblast podpory 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, prioritní osy 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tento projekt pod názvem: „Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise“, má za cíl prostřednictvím rozšířených individuálních služeb zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost veteránů, zvýšení motivace, komunikačních dovedností a doplnění kvalifikace dle individuálních potřeb. V rámci dosažení tohoto cíle program veteránům poskytne zlepšení všeobecné orientace na trhu práce, zprostředkuje zvýšení kvalifikace. Dále bude nabízet aktivně účastníky z cílové skupiny vybraným zaměstnavatelům. Místy realizace projektu jsou střediska Brno, České Budějovice a Liberec, která by měla zastřešit spádové oblasti České republiky s výjimkou obyvatel Prahy a zaměstnaných v Praze, pro které není tato dotace určena.

Kontakt:
Ing. Karel Černoch
vedoucí projektu Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
 
Československá obec legionářská
Sokolská 33, 120 00 Praha 2
e-mail: kcernoch@obeclegionarska.cz
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00108
 
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Cíle projektu

Prostřednictvím rozšířených individuálních služeb zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost cílové
skupiny.

 • Projekt se zaměří především na zvýšení motivace, komunikačních dovedností a doplnění kvalifikace dle individuálních potřeb klientů.
 • V rámci dosažení tohoto cíle program klientům poskytne zlepšení všeobecné orientace na trhu práce, zprostředkuje zvýšení kvalifikace.
 • Dále bude nabízet aktivně účastníky z cílové skupiny vybraným zaměstnavatelům.

Výstup projektu

 • Výstupem programu budou informované osoby (100 osob), které budou schopné používat moderní nástroje komunikace a které budou mít nově získané nebo zdokonalené znalosti a praktické dovednosti preferované zaměstnavateli.

Projektové aktivity

Projekt se skládá z následujících činností a klíčových aktivit:
 1. Oslovení a výběr kandidátů do cílové skupiny
 2. Obecný úvodní modul – jeden den
 3. Individuální poradenství (včetně vypracování Individuálního plánu osobního rozvoje)
 4. Individuální doplňování kvalifikace klientů
 5. Oslovení a nabídka vybraných zaměstnavatelů
 6. Individuální pomoc klientů při hledání pracovního uplatnění

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou (100 klientů) jsou váleční veteráni, což jsou fyzické osoby, které byly minimálně 1 měsíc nasazeny do válečných konfliktů, válečných misí, apod. V cílové skupině nebudou zahrnuti klienti žijící či pracující v Praze. Projekt využije existující sítě sociálních terénních pracovníků MO ČR.

Místa realizace projektu

 • Brno
 • České Budějovice
 • Liberec

Zapojení členů cílové skupiny

Projekt předpokládá následující zapojení pro každého člena cílové skupiny:
 • 10 000 Kč na nákup školen
 • Účast na jednodenním úvodním semináři
  • 1 den na stanovení osobního plánu vzdělávání;
  • 1 – 2 skupinové semináře provedeny lektory na DPP a DPČ;
  • 4 hodiny individuálního poradenství při hledání práce;
 • vše s cestou, stravou a 1x ubytováním.

Zahájení a ukončení projektu

1. 2. 2010 až 31. 1. 2012

Projektový tým

 • Vedoucí projektu úvazek ve výši 50%
 • Koordinátor v lokalitě 1 úvazek ve výši 50%
 • Koordinátor v lokalitě 2 úvazek ve výši 50%
Připravil: Ing. Roman Molík, MBA

Klíčové aktivity

Číslo aktivity: 01

Název aktivity: Výběr klientů do cílové skupiny

Pro úspěch a smysluplnost celého projektu je nejdůležitější správný výběr klientů do cílové skupiny. Výběr bude prováděn z několika směrů.

 1. Prvním směrem je spolupráce s terénními sociálními pracovníky krajských vojenských velitelství ze zvolených regionů. Celkem je těchto pracovníků v ČR 72. Terénní pracovníci se zabývají sociální problémy bývalých zaměstnanců MO a jejich rodin. Mezi jejich klienty patří tedy i váleční veteráni. Jejich doporučení bude hrát důležitou roli při rozhodování o nabídce účasti v tomto projektu.
 2. Druhý směr výběru bude proveden ve spolupráci s personálním odborem MO na základě jejich přehledu o účastnících jednotlivých misí.
 3. Další pohled bude doporučení členů ČsOL.

O nabídce zařazení do projektu bude rozhodovat pětičlenná Výběrová komise, její složení bude teprve stanoveno. Pro zařazení do projektu budou platit tato limitující a preferenční kritéria:

 1. Splňuje požadavky výzvy na válečného veterána
 2. Nepobírá starobní či plný invalidní důchod;
 3. Není ve výkonu trestu;
 4. Fyzická osoba do 25 let věku;
 5. Fyzické osoby starší 50 let;
 6. Člen etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí;
 7. Osoba se zdravotním postižením;
 8. Osoba pečující o závislého člena rodiny;
 9. Nebydlí nebo nepracuje v Praze

Projekt předpokládá v prvním kole vytvoření skupiny cca 500 klientů a v druhém kole cca 200 až 250 klientů. Této skupině bude nabídnuta účast v projektu. Cílem je vytvořit skupinu o 100 klientech pokud možno geograficky stejně rozdělenou mezi Liberec, Brno a České Budějovice. Na této aktivitě se budou podílet jak zaměstnanci ČsOL, tak externí odborníci na základě DPP (172 h) a DPČ (172 h). Tato etapa bude probíhat hned na začátku projektu a bude ukončena na počátku 2. roku trvání projektu.

Pokud se ČsOL se zájemcem dohodne na vstupu do projektu, sepíše s ním Dohodu o účasti v projektu ve dvojím vyhotovení. Jeden originál uloží u vedoucího projektu na ČsOL a jeden originál dostane účastník projektu.

Číslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity: Úvodní seminář

Obecný jednodenní modul se skládá z následujících tří částí a bude se u každé skupinky (10 osob) opakovat. Povedou ho 2 lektoři a částečně se zúčastní i psycholog.

 1. Organizační informace o programu
  Každému účastníkovi bude zavedena osobní složka, ve které se bude zaznamenávat účast na jednotlivých aktivitách programu, ohodnocení úrovně zvládnutí dané aktivity a údaje o dosažených pokrocích a o osobním růstu klienta. Do osobní složky jsou v průběhu zapojení klienta do programu také zařazovány různé dokumenty (např. I POR tj. individuální plán osobního rozvoje, životopis apod.).
 2. Motivační část
  Tato část modulu je spojena s aktivní účastí účastníků programu, kteří se budou učit od sebe navzájem. Školitelé zaujmou přístup zprostředkovatele a motivace bude podporována individuálním poradenstvím a vedením.
  Učební osnova této části obecného modulu zahrnuje oblast motivace, hospodaření s časem za účelem plnění pracovních požadavků, ústní a písemná komunikace se zaměstnavatelem, schopnost hledat zaměstnání, oblast sebe prezentace, základy pracovněprávních vztahů.

Tato aktivita bude nakoupena jako služba. Na projekt budou používání odborníci na vzdělávání a personální rozvoj.

Dále se kurzů částečně zúčastní 2 osobní poradci, kteří navážou další den tvorbou IPOR.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ:

 • Příspěvek na veřejnou dopravu.
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na ubytování (ubytování ve spolupráci s MO ČR)
 • V případě potřeby to stejné bude poskytnuto doprovodu účastníka.
 • V případě vyššího zdravotního postižení bude poskytnut příspěvek na osobní dopravu.

Číslo aktivity: 03

Název klíčové aktivity: Individuální poradenství

Služby budou k dispozici účastníkům programu po celou dobu trvání programu. Předpokládáme, že podporu využijí všechny osoby, které vstoupí do programu, tj. cca 100 osob. Každá ve dvou částech po 2 hodinách.

Aktivita má dva cíle a to poskytování individuálního poradenství a získávání pracovních nabídek.

Individuální poradenství

V rámci této aktivity budou účastníkům nabídnuty konzultace týkající se získávání zaměstnání. Tyto konzultace budou probíhat individuálně a v čase, který si dohodne účastník s poradcem. Ke každému účastníkovi programu bude přidělen jeden z pracovníků projektu, který s ním pracuje individuálně, poskytuje mu podporu a pomáhá upevňovat to, co se naučil při formálním školení. Tento pracovník je v roli osobního poradce a bude poskytovat poradenství v otázkách týkajících se činnosti, v níž účastník programu potřebuje podporu, jako je například řešení praktických problémů při získávání pracovních zkušeností, objasňování otázek, které účastníkovi programu připadají ve formálním školení obtížné.

Získávání pracovních nabídek

Tato část souvisí s vytvořením databáze zaměstnavatelů v přípravné fázi. Zahrnuje informování zaměstnavatelů o programu. Poradce tímto podporuje přímé získávání pracovních nabídek od zaměstnavatelů a informace o nich předává účastníkům programu prostřednictvím individuálních poradců.

Aktivita bude provedena odbornými pracovníky na základě DPP (200 hodin) a DPČ (200 hodin). Na projekt budou používání odborníci na vzdělávání a personální rozvoj.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ:

 • Příspěvek na veřejnou dopravu.
 • Příspěvek na stravování.
 • V případě potřeby to stejné bude poskytnuto doprovodu účastníka.
 • V případě vyššího zdravotního postižení bude poskytnut příspěvek na osobní dopravu.

Číslo aktivity: 04

Název klíčové aktivity: Individuální poradenství

V rámci realizace této aktivity budou zajištěny rekvalifikační a individuální rozvojové kurzy dle vypracovaných IPOR v průběhu trvání celého projektu.

Všechny rekvalifikační a individuální rozvojové kurzy může provádět buď externí dodavatel nebo jiná osoba na DPP nebo DPČ, včetně trenérů ex-veteránů. Rekvalifikační kurzy smí provádět dodavatel splňujíc požadavky ustanovení § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V této klíčové aktivitě nepředpokládáme dodávky od jednoho dodavatele vyšší než 200 000 Kč.

V rámci této aktivity bude probíhat doplňování nedostatků dle IPOR a to již v oblasti profese účastníka, tedy doplnění či zvýšení stávající kvalifikace, rekvalifikace a prohloubení všeobecných znalostí a dovedností tak, aby účastník byl co nejvíce atraktivní pro zaměstnavatele. Tato aktivita musí mít vazbu na skutečnou poptávku po profesích zjištěnou mezi zaměstnavateli. Za ideální situaci bude považována situace, když dodavatel služeb bude vybírat kurzy pro účastníky ve spolupráci se zaměstnavateli.

Předpokládaný rozpočet na individuální a rekvalifikační kurzy je 10 000 Kč s DPH (5 dnů) na účastníka projektu ve skupině nakupovaných školení. Dále předpokládáme, že cca 10 jednodenních skupinových kurzů, určených pro členy cílové skupiny, bude realizováno formou DPP a DPČ. Aktivita bude provedena na základě DPP (232 hodin) a DPČ (232hodin).

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ:

 • Příspěvek na veřejnou dopravu.
 • Příspěvek na stravování.
 • V případě potřeby to stejné bude poskytnuto doprovodu účastníka.
 • V případě vyššího zdravotního postižení bude poskytnut příspěvek na osobní dopravu.

Číslo aktivity: 05

Název klíčové aktivity: Podpora při zprostředkování práce a tvorba databáze kontaktů zaměstnavatelů

V rámci realizace projektu bude navazovat vybraný dodavatel kontakty se zaměstnavateli z příslušných regionů formou osobních návštěv zaměstnavatelů. Zaměstnavatele bude informovat o realizaci projektu a nabízet jim možnost umístění klientů na volná pracovní místa. Se zaměstnavateli je nutné navázat dlouhodobější spolupráci a zjistit jejich požadavky na zaměstnance, tj. jaké profese poptávají a jaké dovednosti od svých zaměstnanců očekávají a dle toho doporučovat klienty projektu. Z jednání vzniknou krátké zápisy o provedených návštěvách u zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé, kteří budou souhlasit, budou zaregistrování do databáze personální internetové aplikace dodavatele. Zaměstnavatelé uvedení v databázi nebudou vázáni žádnými povinnostmi vůči dodavateli, ale budou moci využívat služeb projektu a jeho výhod dle svých aktuálních potřeb při získávání nových pracovníků. Dodavatel bude se zaměstnavateli spolupracovat po celou dobu realizace projektu a vytvořenou databázi bude neustále aktualizovat a rozšiřovat. Předpokládaný rozsah databáze je minimálně 100 zaměstnavatelů.

Osloveni budou především zaměstnavatelé z Asociace obranného průmyslu s ohledem na předpokládanou vědomostní a zkušenostní strukturu cílové skupiny. Dodavatel bude rovněž aktivně nabízet kandidáty zaměstnavatelům dle preferencí kandidátů. Zaměstnavatelé reagují jinak na uchazeče a jinak na agentury nabízející jim připravené a vyškolené kandidáty. Tato služba bude opět pro zaměstnavatele poskytována zdarma.

Kontakt se zaměstnavateli bude realizován od samého počátku projektu a dodavatelé budou vybíráni dle složení prvních skupinek klientů. Tato služba se bude nakupovat.

Na této klíčové aktivitě, se budou rovněž podílet další odborní pracovníci projektu s ohledem na jejich osobní vazby na zaměstnavatele z Asociace obranného průmyslu. Jejich účast bude hrazena na základě DPP (30 hodin) a DPČ (66 hodin).

Číslo aktivity: 06

Název klíčové aktivity: Sestavení Individuálního plánu osobního rozvoje – IPOR

Na úvodní kurz naváže jednodenní akce s cílem sestavit u všech účastníků IPOR cca 8 hodin  – Individuální plán osobního rozvoje (IPOR) bude sestaven na základě pohovorů (30-60 minut) jednotlivě s každým účastníkem a je součástí osobní složky. V IPOR je třeba formulovat potřeby, požadavky a profesní očekávání klienta. Pokud se účastník domnívá, že bude mít s něčím problémy, je právě v tomto okamžiku vhodné je s ním probrat, aby mohly být provedeny potřebné kroky.

V této etapě by mělo dojít i k identifikaci potřeby psychologů, rodinných rádců či odborníků na andragogiku. Rovněž budu provedena kontrola možnosti financování rekvalifikačních kurzů z prostředků příslušného ÚP či MO.

V případě potřeby bude zprostředkována Bilanční analýza. Předpokládaná účast je 2 x osobní poradce a 1 x psycholog (10 opakování x 8 hodin x 3 účastníci = 240 hodin. Aktivita bude provedena na základě DPP (120 hodin) a DPČ (120 hodin).

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ:

 • Příspěvek na veřejnou dopravu.
 • Příspěvek na stravování.
 • V případě potřeby to stejné bude poskytnuto doprovodu účastníka.
 • V případě vyššího zdravotního postižení bude poskytnut příspěvek na osobní dopravu.

Realizační tým

Středisko Brno (Kraje Olomoucký, Moravskoslezký, Zlínský a Jihomoravský)
Vedoucí projektu a koordinátor: Ing. Černoch Karel, tel.: 734 315 650, e-mail: strediskooplzzbrno@obeclegionarska.cz
Středisko Liberec (Kraje Ústecký, Liberecký, Královohradecký, Pardubický a část Středočeského)
koordinátor: Bc. Gábor František, tel.: 734 315 646, e-mail: strediskooplzzliberec@obeclegionarska.cz
Středisko České Budějovice (Kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Vysočina a část Středočeského)
koordinátor: Ing. Čajdík Milan, tel.: 734 315 647, e-mail: strediskooplzzcb@obeclegionarska.cz
PřílohaVelikost
Registrační karta účastníka projektu683 KB