Účelové kurzy

1) Vybavení účastníka kurzu k získání OŘVOS (osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil):

 • žádost o vydání OŘVOS;
 • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a vozidel ozbrojených sil (netýká se řidičů-referentů);
 • pracovní oblek 92 – blůza a kalhoty (čepice 92), přezůvky;
 • stejnokroj 95 s doplňky (pouze pro VZP);
 • služební stejnokroj 97 s blůzou 97 (pouze VZP řidiči sk. V-H, V-D, V-Z);
 • OM 90 a JP 75/96 použitelný pro výcvik (ne bojové filtry), (pouze řidiči vojenských bojových vozidel a sk. „V-C“ a „V-B“);
 • předpisy k danému typu vozidla (popis a ovládaní, údržba vozidla);
 • osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz a dále vojenský řidičský průkaz nebo OŘVOS pokud jej vlastní);
 • „Evidenční karta řidiče VOS“ (skl. čís. 100 A-AČR-2003) a „Záznam o řidičské praxi“ (skl. čís. 100 A1-AČR-2003);
 • poznámkový sešit, psací a kreslící potřeby.

2) Vybavení účastníka kurzu k získání nebo rozšíření civilního řidičského oprávnění:

 • žádost o řidičské oprávnění (skl. čís. 111 A-AČR-2003);
 • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel;
 • potvrzení o psychické způsobilosti k řízení VOS odpovídající úrovně (QL-test);
 • čestné prohlášení o tom, že žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel;
 • potvrzení personálního orgánu útvaru o tom, že žadatel je zařazen do kategorie řidič profesionál, nebo má personální pohovor (je předurčen) na systemizované místo, pro jehož výkon je řízení VOS nezbytné, nebo kurz absolvuje v rámci své rekvalifikace před propuštěním ze služebního poměru;
 • občanský průkaz;
 • řidičský průkaz (pokud je žadatel jeho držitelem);
 • „Evidenční karta řidiče VOS“ (skl. čís. 100 A-AČR-2003);
 • „Záznam o řidičské praxi (skl. čís. 100 A1-AČR-2003)“;
 • pracovní oblek 92 – blůza a kalhoty (čepice 92), přezůvky;
 • stejnokroj 95 s doplňky (pouze pro VZP);
 • poznámkový sešit, psací a kreslící potřeby;
 • učebnice pro autoškoly (není povinná).

3) Vybavení účastníka kurzu k získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele řidičů automobilů:

 • 1x barevná fotografie 35 x 45 mm (v civilním oděvu);
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, maturitní vysvědčení, nebo výuční list strojního oboru – dle rozsahu získávaného profesního osvědčení);
 • výsledek dopravně psychologického vyšetření pro učitele řidičů;
 • osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, OŘVOS);
 • profesní osvědčení učitele řidičů (jedná-li se o rozšíření profesního osvědčení);
 • učebnice pro autoškoly, zákony a vyhlášky z dané oblasti;
 • pracovní oblek 92 – blůza a kalhoty (čepice 92), přezůvky;
 • služební stejnokroj 97 s blůzou 97;
 • stejnokroj 95 s doplňky (pouze pro VZP);
 • poznámkový sešit, psací a kreslící potřeby.

4) Vybavení účastníka kurzu k získání osvědčení učitele řidičů bojových vozidel:

 • osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, OŘVOS skupiny V-P nebo V-K);
 • disketa nebo USB flash disk, kalkulačka;
 • odborný pokyn náčelníka GŠ AČR k organizaci a provádění odborné přípravy řidičů, čj. 80228-46/2002/DP-1618;
 • předpisy konstrukce, údržby a provoz vozidla, na které je žadatel zaškolen, předpisy Všeob-P-37, Tank-6-5, Tank-6-6, Vševojsk-7-10 a Vševojsk-51-25;
 • OM 90 a JP 75/96 použitelný pro výcvik (ne bojové filtry);
 • pracovní oblek 92 – blůza a kalhoty (čepice 92), přezůvky;
 • stejnokroj 95 s doplňky (pouze pro VZP);
 • poznámkový sešit, psací a kreslící potřeby.

5) Vybavení účastníka kurzu – osoby odpovědné za přepravu nebezpečného nákladu:

 • stejnokroj 95 s doplňky (pouze pro VZP);
 • publikace „ADR – přeprava nebezpečných věcí“ (není povinná);
 • předpisy Dopr-3-1 a Všeob-P-37;
 • poznámkový sešit, psací a kreslící potřeby;
 • „Evidenční karta řidiče VOS“ (skl. čís. 100 A-AČR-2003) a „Záznam o řidičské praxi“ (skl. čís. 100 A1-AČR-2003).

6) Vybavení účastníka kurzu k získání průkazu strojníka (EZ-energetický zdroj):

 • Vyplněný protokol ke zkoušce s potvrzením od lékaře o zdravotní způsobilosti (skl.č. 326A-AČR-2003);
 • doklad o absolvování školení dle Vyhl.50/78 Sb. §4 a vyšší;
 • 2x fotografie 3 x 4 cm;
 • záznam o odpracovaných motohodinách na energetickém zdroji;
 • pracovní oblek 92 – blůza a kalhoty (čepice 92), přezůvky;
 • stejnokroj 95 s doplňky (pouze pro VZP);
 • služební stejnokroj 97 s blůzou 97;
 • předpisy k danému typu energetického zdroje (popis a ovládaní, údržba);
 • osobní doklady;
 • poznámkový sešit, psací a kreslící potřeby.

7) Vybavení účastníka kurzu LRNS (letecké radionavigační systémy):

 • doklad o absolvování školení dle Vyhl. 50/78 Sb. §5 a vyšší;
 • NÁVRH na přiznání třídy specialisty LRNS;
 • ŽÁDOST o vydání (změnu) průkazu způsobilosti (Zákon o ozbrojených silách č.219/1999, Vyhláška MO č. 279/1999 Sb.);
 • 2x fotografie 3,5 x 4,5 cm.

8) Vybavení účastníků ostatních účelových kurzů, není-li stanoveno jinak garantem kurzu musí obsahovat:

 • stejnokroj 95;
 • zimní doplňky (v případě kurzů v zimních měsících);
 • brašnu na spisy;
 • sportovní ústroj dle základní normy AČR;
 • náhradní prádlo a hygienické potřeby;
 • služební a občanský průkaz
 • poznámkový sešit, psací a kreslící potřeby.

Pro všechny účelové kurzy k zajištění zdravotní péče musí mít s sebou každý účastník kurzu zdravotní knížku a průkaz pojištěnce.

Nástupu do kurzu v 07,00 h v den zahájení kurzu na hlavním vchodu do Areálu kasáren Dědice. Ubytování je zabezpečeno již den před nástupem do kurzu.