Kariérové kurzy

Kariérové kurzy

 

Důstojnický kurz, praporčický kurz, poddůstojnický kurz

 

 

I. Důstojnický kurz-doba trvání: 7 měsíců-30 týdnů-150 dnů (1080 hodin)

 

Cíle a úkoly přípravy

 

Absolvent důstojnického kurzu musí být schopen:

 • velet jednotce do stupně rota/ekvivalent,

 • analyzovat, navrhovat, kontrolovat činnosti a procesy v míru i za bojového použití na stupni prapor/ekvivalent na funkci náčelníka skupiny štábu praporu.

 

Požadavky před nástupem do kurzu:

 

Před nástupem do důstojnického kurzu uchazeč musí:

 

ZNÁT: (Důstojnický kurz -7 měsíců)

 

 • základní pojmy a zásady MHP (Mezinárodní humanitární právo),

 • zásady přípravy vojáka k boji,

 • pohybovat se na bojišti a překonávat zátarasy, základní drily, zaujímání palebného stanoviště jeho úpravu a maskování, přípravu ke zteči a vyražení na zteč

 • zásady výběru místa odpočinku, stavbu přístřešků (stanů), zásady ochrany proti nepříznivým vlivům počasí v průběhu plnění bojových úkolů,

 • zásady výběru, úpravu místa, rozdělávání a udržování ohně,

 • problematiku činnosti pátrače (dvojice pátračů) při plnění úkolu, skrytý postup pátrače v různém terénu, využívání terénu a terénních předmětů, maskování na místě a za pohybu,

 • zásady orientace vojáka v terénu na místě a za pohybu,

 • hlavní části a funkce ručních zbraní 7,62mm Sa vz. 58 , 7,62mm UK vz. 59, 9mm Pi vz. 82,

 • zásady volby hledí a záměrného bodu při střelbě na pevné, mizivé a vzdušné cíle,

 • dílec a jeho praktický význam,

 • hlavní části a funkce ručních granátů RG-4, RG-F1a URG-86,

 • bezpečnostní opatření při střelbě a házení RG,

 • zásady budování okopů pro střelbu z ručních zbraní,

 • druhy maskování, maskovací prostředky, výbušné zátarasy a nevýbušné zátarasy,

 • účel, popis a použití prostředku ochrany proti ZHN – ochranná maska OM-90, pláštěnka

 • jednorázová JP-90, převlek filtrační ochranný FOP-96,

 • účel, popis a použití soupravy univerzální odmořovací UOS-1/M, soupravy automobilní odmořovací AOS-1, AOS-2 a soupravy odmořovací OS-3,

 • účel, popis a použití – detektor otravných látek DETEHIT, dozimetr osobní RAD-50S (60S) a dozimetr skupinový EDOS-1, individuální protichemický balíček IPB vz. 80, Autoinjektor COMBOPEN s antidotem proti NPL,

 • všeobecné zásady rádiového provozu s využitím spojovacích prostředků a druhy komunikačních prostředků,

 • topografické mapy, měřítka map, souřadnice na mapě podle standardů NATO a určování souřadnic na standardizovaných vojenských mapách,

 • určování zeměpisného severu kompasem, buzolou, určování severu a jihu pomocí Slunce, hodinek a hvězd,

 • určování zeměpisného azimutu buzolou, určování úhlů, určování vzdáleností a výběr trasy,

 • zásady orientace za přesunu, překonání neprůchodných překážek, určování vlastního stanoviště a určování polohy pomocí GPS,

 • základy poskytování první pomoci,

 • účel, popis a použití prostředků pro poskytování první pomoci – kapesní obvaz vz. 90,

 • osobní lékárnička INLEK vz. 99.

 

Literatura: Příručka vojáka

 

ZNÁT: (Důstojnický kurz -5 měsíců)

 

 • všeobecné zásady plánování, přípravy a vedení bojové činnosti jednotky v obraně, za útoku, při přesunu a v jiných taktických činnostech na stupni četa,

 • všeobecné zásady a metodiku práce velitele na stupni četa a metodiku práce příslušníků štábu útvaru/brigády – ekvivalentu v rámci rozhodovacího a plánovacího procesu (TLP-Troop leading Procedures, MDMP-Military Decision Making Process) v boji a v mírových podmínkách,

 • zásady zpracovávání a vedení bojových dokumentů a formátovaných hlášení,

 • zásady plánování, přípravy a vedení výcviku v mírových podmínkách do stupně četa a v rámci štábu útvaru/brigády – ekvivalentu a zásady zpracování dokumentace k vedení výcviku v mírových podmínkách na stupni četa a v rámci přípravy velitelů a štábu útvaru/brigády – ekvivalentu,

 • zásady přípravy a organizace střeleb z ručních zbraní a jejich řízení,

 • metody, formy a prostředky přípravy příslušníků AČR,

 • zásady přípravy, řízení a hodnocení výcviku v jednotlivých druzích přípravy,

 • zásady v oblasti ochrany utajovaných informací, administrativní bezpečnosti a spisové archivní služby,

 • zásady komunikace se svými podřízenými i nadřízenými a význam týmové komunikace ve vojenském prostředí,

 • základní třídění a identifikaci majetku a práva a povinnosti příslušníků AČR při hospodaření s ním a zásady logistického zabezpečení činnosti jednotky,

 • činnost velitelů při řízení provozu vozidel u jednotky, zásady evidence, ukládání zbraní a jejich zabezpečení proti ztrátám a krádežím,

 • zásady poskytování první pomoci v poli TCCC (Tactical Combat Casualty Care),

 • základní druhy, typy a způsoby spojení, zásady vedení rádiového provozu a TTD radiových komunikačních prostředků na taktickém stupni,

 • zásady vyžadování přímé letecké podpory (CAS-CLOSE AIR SUPPORT),

 • zásady rozvoje a zvyšování fyzické zdatnosti a psychické odolnosti u sebe a u svých podřízených.

 

Literatura: Dostupná literatura je k dispozici na intranetu Velitelství výcviku – Vojenská akademie na adrese

Po absolvování důstojnického kurzu posluchač musí:

 

 1. ZNÁT:

 

 • úlohu a povinnosti velitele roty/ekvivalentu, náčelníka skupiny štábu praporu/ekvivalentu a důstojníka štábu brigády/ekvivalentu,

 • zásady ochrany sil (FORCE PROTECTION),

 • základní algoritmus rozhodovacího a plánovacího procesu velitele roty/ekvivalentu (TLP- Troop Leading Procedures, MDMP-Military Decision Making Proces),

 • obsah přípravy čety/ekvivalentu před bojovou činností (PCC-Pre Combat Check, PCI-Pre Combat Instruction),

 • zásady vedení roty/ekvivalentu v jednotlivých druzích bojové činnosti,

 • formy a metody vyhodnocení splněných bojových úkolů (AAR-After Action Rewiew, debriefing) v jednotlivých druzích boje do stupně četa,

 • systém hlášení a zpracování formátovaných hlášení v mírových podmínkách a v zahraničních operacích,

 • základní pravidla střelby, jejich praktické využití při střelbě z ručních zbraní, organizaci a metodiku řízení střeleb z ručních zbraní a házení ručních granátů,

 • systém provádění průzkumu do stupně prapor,

 • účel a použití ochranných staveb budovaných v polních podmínkách a mírových operacích,

 • účel a způsoby maskování s použitím přírodního maskování a maskovacích prostředků zavedených v AČR,

 • organizaci protiradiační, protichemické a protibiologické ochrany v různých druzích boje s využitím organických prostředků jednotky a místo a úlohu dekontaminace v systému zabezpečení činnosti vojsk,

 • způsoby vyhodnocování radiační a chemické situace způsoby varování vojsk pro oblast OPZHN a formy zpráv CBRN,

 • pravidla vedení rádiového provozu,

 • zásady pro vyžadování vzdušné podpory,

 • způsoby organizace opatření protiletadlové obrany u jednotky,

 • zásady vyžadování palebné podpory dělostřelectvem,

 • systém logistické podpory na stupni jednotka a útvar, zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a požární ochrany,

 • zásady používání a údržby pozemní vojenské techniky AČR v míru i v poli a zásady chodu parkové služby,

 • systém poskytování zdravotní péče v boji,

 • didaktické a metodické zásady výuky, rozvoje a tréninku základních pohybových schopností v rámci tělesné přípravy,

 • zásady ochrany utajovaných informací, administrativní bezpečnosti a spisové a archivní služby,

 • zásady při uplatňování právním norem v každodenním životě,

 • zásady práce s lidmi (leadership),

 • zásady prezentačních dovedností,

 • problematiku sociálně-nežádoucích jevů (SNJ) v armádě a úlohu velitele v prevenci proti těmto jevům.

 

 

 

 1. UMĚT:

 

 • prakticky provádět algoritmus rozhodovacího a plánovacího procesu velitele roty/ekvivalentu (TLP- Troop Leading Procedures, MDMP-Military Decision Making Proces),

 • prakticky provádět přípravu velitele čety před bojovou činností (PCC-Pre Combat Check, PCI-Pre Combat Instruction),

 • řídit boj jednotky do stupně četa/ekvivalent,

 • provádět vyhodnocení splněných bojových úkolů (AAR, debriefing) v jednotlivých druzích boje do stupně četa,

 • připravovat, řídit a hodnotit výcvik v jednotlivých druzích přípravy,

 • využívat stanovených forem a metod přípravy velitelů a vojsk v rámci výcviku,

 • využívat prezentačních dovedností při vedení výcviku podřízených,

 • připravit a řídit nácviky a cvičení střeleb z ručních zbraní, cvičení házení ručních granátů a zaměstnání k přípravě zbraní ke střelbě,

 • orientovat se v terénu, pracovat s mapou, busolou a GPS,

 • správně provádět kontrolní činnost majetku u jednotky, aplikovat zásady evidence
  a manipulace se zbraněmi, zbraňovými systémy a municí u jednotky,

 • organizovat a poskytovat první pomoc v poli,

 • plánovat a řídit opevňovací práce, řídit maskovaní techniky a materiálu, zřizovat minová pole rojnicovým způsobem a zpracovávat polní náčrt minového pole,

 • organizovat výcvik v oblasti OP ZHN u jednotky,

 • používat vševojskové přístroje radiačního a chemického průzkumu a jednoduché prostředky detekce bojových chemických látek a vyhodnocovat zprávy CBRN

 • využívat jednotlivé aplikace OTS VŘ/BVIS pro stupeň četa a rota,

 • organizovat opatření protiletadlové obrany u jednotky,

 • vyžadovat palebnou podporu dělostřelectvem,

 • metodicky řídit výcvik v tělesné přípravě u jednotky.

 

 

 1. BÝT SEZNÁMEN:

 

 • s úlohou a organizační strukturou AČR a systémem řízení a velení v rámci AČR,

 • s řešením součinnosti mezi prostředky pozemních a vzdušných sil,

 • se složením, organizací a činností štábu praporu, s místem velení a organizaci ochrany a obrany místa velení,

 • s aktuálním nasazením sil a prostředků AČR v zahraničních operacích a misích a problematikou přípravy do zahraničních operací,

 • s novými typy ručních zbraní zavedenými do výzbroje AČR,

 • s rozdělením a organizací průzkumu,

 • se systémem vojenské psychologie, problematikou psychické připravenosti a principy zvyšování psychické odolnosti jednotlivců a jednotek,

 • se základními legislativními normami a vnitřními předpisy AČR a se zásadami mezinárodního humanitárního práva,

 • s průběhem služby vojáka z povolání a se systémem služebního postupu v důstojnickém sboru AČR a systémem přípravy důstojnického sboru,

 • se všeobecnými zásadami finančně právní problematiky v rámci AČR,

 • s dějinami asymetrických konfliktů ve světě, s tradicí důstojnického sboru od vzniku Československa po současnost a se vztahy mezi důstojníky, praporčíky a poddůstojníky v zahraničních ozbrojených silách,

 • s problematikou operační přípravy státního území a úkoly plněnými jednotlivými orgány a s problematikou a dokumenty bojové pohotovosti v resortu MO,

 • se zdravotnickým zabezpečením jednotky a výcviku,

 • se silami a prostředky jednotek a útvarů ženijního vojska, s úkoly ženijního zabezpečení vojsk (jednotek), organizaci a činnost prováděnou ženijním vojskem
  a s problematikou minového nebezpečí a C – IED,

 • s organizací chemického zabezpečení čety a roty (oddílu) v různých druzích bojové činnosti, se silami a prostředky pro realizaci nejsložitějších opatření OPZHN a opatření ochrany proti následkům radiačních a chemických havárií u jednotky,

 • se zjednodušenými způsoby vyhodnocování radiační a chemické situace a se způsoby varování vojsk pro oblast OPZHN (národní i NATO),

 • s organizací a realizací EB v rámci AČR a s úlohou velitelů jednotek při realizaci opatření souvisejících s EB,

 • s organizací a strukturou VzS, s prostředky velení a řízení VzS a s taktickými činnostmi letectva,

 • se strukturou a hlavními úkoly vojska pozemní PVO AČR s prostředky aktivní PVO,

 • se systémem tělesné výchovy v AČR.

 

II. Praporčický kurz- doba trvání 2 měsíce- 8 týdnů- 40 dnů (288 výcvikových hodin)

 

Cíle a úkoly přípravy

Absolvent praporčického kurzu musí být schopen:

 • velet četě/ ekvivalentu,

 • analyzovat, navrhovat, kontrolovat činnosti a procesy v míru i za bojového použití na úrovni prapor – brigáda/ekvivalent.

   

Požadavky před nástupem do kurzu:

 

Před nástupem do praporčického kurzu uchazeč musí:

 

ZNÁT:

 

 • charakteristiku vůdce a jeho vlastnosti,

 • styly vedení podřízených se zaměřením na ty, které negativně ovlivňující výkon jednotky a mezilidské vztahy mezi jejími příslušníky,

 • základní principy vedení podřízených,

 • znát principy delegování pravomoci,

 • zásady provádění hodnocení podřízených a provádění jejich hodnotících pohovorů,

 • základní zásady a pravidla pro řízení rozvoje podřízených,

 • zásady budování malého týmu,

 • problematiku etiky vojenského profesionála,

 • základní zásady pro efektivní uplatnění komunikačních dovedností,

 • formy komunikace (včetně moderních nástrojů) směrem k podřízeným i nadřízeným,

 • zásady předcházení a řešení konfliktů a problémů mezi podřízenými a s nadřízenými,

 • principy a výhody time managementu,

 • historii a současnost OS ČR,

 • historii mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru OS ČR,

 • místo, roli a úlohu jednotlivých hodnostních sborů OS ČR,

 • základní strukturu a členění OS ČR,

 • systém vedoucích a vrchních praporčíků,

 • základy pedagogiky, psychologie a didaktiky pro instruktory a velitele,

 • obecné zásady plánování, řízení a vyhodnocení výcviku a výuky u družstva a čety,

 • výukovou a výcvikovou dokumentaci do úrovně čety a zásady jejího zpracování,

 • skladbu výcvikové (výukové) hodiny,

 • základní zásady provádění mentoringu hodností vyšších vojáků,

 • základní zákony (Ústava ČR, základní listina práv a svobod), zákony o OS ČR, vzp (realizační NV, Vyhlášky MO, NVMO a RMO), vojenské předpisy Zákl-1, Zákl-2 a ostatní předpisy související s vedením podřízených,

 • vojenské kázeňské právo,

 • základy mezinárodního vojenského práva (ženevské konvence),

 • trendy trestné činnosti v OS ČR,

 • základní pravidla a zásady péče o své podřízené (finanční gramotnost, zdravá životospráva),

 • zásady prevence SNJ,

 • zásady skupinové hygieny,

 • základní obecné zásady plánování, provádění a vyhodnocení rozvoje a zvyšování fyzické zdatnosti a psychické odolnosti u sebe a u svých podřízených,

 • mechanismy působení stresu na příslušníky jednotky a techniky eliminace stresu,

 • zásady poskytování prvotní informace a orientace v možnostech outplacementu pro podřízené,

 • základní zásady administrativy a dodržování oui do úrovně čety,

 • nezbytné zásady a pravidla BOZP a PO,

 • systém zabezpečení vojáků OS ČR (logistické, finanční, právní, ekonomické a zdravotní),

 • základní zásady organizování, provádění a vyhodnocování kontrolní činnosti do úrovně čety.

 

Literatura: Dostupná literatura je k dispozici na intranetu Velitelství výcviku – Vojenská akademie na adrese

 

 

Po absolvování praporčického kurzu absolvent musí:

 

 1. ZNÁT:

 

 • všeobecné zásady plánování, přípravy a vedení bojové činnosti jednotky v obraně, za útoku, při přesunu a v jiných taktických činnostech na stupni četa,

 • všeobecné zásady a metodiku práce velitele na stupni četa a metodiku práce příslušníků štábu útvaru/brigády – ekvivalentu v rámci rozhodovacího a plánovacího procesu (TLP-Troop Leading Procedures, MDMP-Military Decision Making Process) v boji a v mírových podmínkách,

 • zásady zpracovávání a vedení bojových dokumentů a formátovaných hlášení,

 • zásady plánování, přípravy a vedení výcviku v mírových podmínkách do stupně četa a v rámci štábu útvaru/brigády – ekvivalentu a zásady zpracování dokumentace k vedení výcviku v mírových podmínkách na stupni četa a v rámci přípravy velitelů a štábu útvaru/brigády – ekvivalentu,

 • zásady přípravy a organizace střeleb z ručních zbraní a jejich řízení,

 • metody, formy a prostředky přípravy příslušníků AČR,

 • zásady přípravy, řízení a hodnocení výcviku v jednotlivých druzích přípravy,

 • zásady v oblasti ochrany utajovaných informací, administrativní bezpečnosti a spisové archivní služby,

 • zásady komunikace se svými podřízenými i nadřízenými a význam týmové komunikace ve vojenském prostředí,

 • základní třídění a identifikaci majetku a práva a povinnosti příslušníků AČR při hospodaření s ním a zásady logistického zabezpečení činnosti jednotky,

 • činnost velitelů při řízení provozu vozidel u jednotky, zásady evidence, ukládání zbraní a jejich zabezpečení proti ztrátám a krádežím,

 • zásady poskytování první pomoci v poli TCCC (Tactical Combat Casualty Care),

 • základní druhy, typy a způsoby spojení, zásady vedení rádiového provozu a TTD radiových komunikačních prostředků na taktickém stupni,

 • zásady vyžadování přímé letecké podpory (CAS-CLOSE AIR SUPPORT),

 • zásady rozvoje a zvyšování fyzické zdatnosti a psychické odolnosti u sebe a u svých podřízených.

 

 1. UMĚT:

 

 • plánovat, připravit a řídit výcvik a bojovou činnost v obraně, za útoku, při přesunu a v jiných druzích taktické činnosti na stupni četa,

 • aplikovat v praxi metodiku práce velitele a příslušníků štábu útvaru/brigády – ekvivalentu v rámci rozhodovacího a plánovacího procesu (TLP, MDMP),

 • zpracovávat bojové dokumenty a formátovaná hlášení,

 • připravit a řídit střelby z ručních zbraní,

 • vést podřízené, podporovat týmovou spolupráci, předcházet konfliktům uvnitř jednotky a odhalovat projevy extremismu v praxi,

 • aplikovat pravidla mezinárodního humanitárního práva do výcviku a uplatňovat legislativní normy a ustanovení vnitřních předpisů ve své působnosti,

 • organizovat a řídit základní vyprošťovací a odsunové práce uvázlé a poškozené techniky a vést provozní dokumentaci od techniky,

 • poskytovat první pomoc v polních podmínkách,

 • organizovat činnost jednotky v kontaminovaném prostoru a po vyjití z něj a číst zprávy CBRN,

 • používat radiové komunikační prostředky, zabezpečovat informační tok a vést rádiový provoz,

 • vyžadovat přímou leteckou podporu (CAS-CLOSE AIR SUPPORT),

 • organizovat a řídit rozvoj tělesné zdatnosti u jednotky.

 

 

 1. BÝT SEZNÁMEN:

 

 • s organizační strukturou praporu vševojskového typu a se systémem velení a řízení v rámci AČR,

 • s činností praporu v jednotlivých druzích boje,

 • se zásadami plánování na stupni rota (prapor, brigáda) v mírových podmínkách,

 • se všeobecnými ustanoveními ve zpravodajství, s problematikou zpravodajské skupiny štábu útvaru/brigády – ekvivalentu a jejím vlivem na rozhodovací proces velitele,

 • s uplatňováním poznatků psychologie ve vojenském výcviku, psychologickými aspekty týmové práce, skupinovou dynamikou a efekty  týmové spolupráce a způsoby řešení konfliktů v jednotce,

 • s novými právními úpravami zákonů, řádů a předpisů vztahujících se k problematice vztahů u jednotky a v civilním životě,

 • se zásadami finančně právní problematiky v AČR,

 • se zahraničním odbojem v době první a druhé světové války a zkušenostmi ze zahraničních operací na Balkáně, Iráku a Afghánistánu,

 • s problematikou etiky vojenského profesionála v každodenním vojenském životě a v krizových situacích,

 • s pravidly kultivovaného projevu, chování a vystupování ve společnosti a významem komunikace v sociálním prostředí armády,

 • se systémem doplňování ozbrojených sil,

 • se základy logistické podpory v rezortu MO, s povinnostmi v oblasti bezpečnosti práce a s organizací výcviku řidičů,

 • se zdravotnickým zabezpečením praporu, výcviku a s funkcí Combat life saver (CLS),

 • s cílem a úkoly ženijního zabezpečení boje a úkoly ženijního průzkumu,

 • se silami a prostředky pro realizaci chemického zabezpečení a ochrany proti ZHN do stupně četa, zjednodušenými způsoby vyhodnocování radiační a chemické situace a se způsoby varování vojsk pro oblast OPZHN (národní i NATO),

 • s druhy, typy a způsoby spojení na stupni prapor, s aplikací OTS VŘ PozS/ASVŘ/BVIS, se základními prostředky přenosu informací na taktickém stupni a se stacionárním a mobilním komunikačním systémem,

 • s organizací a realizací EB v podmínkách AČR a s úlohou velitelů jednotek při realizaci opatření souvisejících s EB,

 • s taktickým letectvem, vrtulníkovým letectvem a dopravním letectvem AČR a se zásadami a postupy vyžádání přímé vzdušné podpory,

 • s organizací protiletadlového raketového vojska, s prostředky palby PLRV a jejich bojovými možnostmi,

 • s použitím dělostřelectva v soudobých operacích,

 • se systémem tělesné výchovy v rámci AČR,

 • se základy vedení výcviku v sebeobraně, s možnostmi praktické aplikace jednotlivých témat tělesné přípravy do výcviku a do reálné činnosti vojáka.

 

III. Poddůstojnický kurz- doba trvání 2 měsíce- 8 týdnů- 40 dnů (288 výcvikových hodin)

 

Cíle a úkoly přípravy

Cílem kurzu je naučit studenty teoreticky ovládat a prakticky efektivně aplikovat zásady vedení a řízení malých týmů a jednotek do úrovně čety v souladu s moderními trendy.

 

 

Požadavky před nástupem do kurzu:

 

Před nástupem do poddůstojnického kurzu uchazeč musí:

 

ZNÁT:

 • základní pojmy a zásady MHP (Mezinárodní humanitární právo),

 • zásady přípravy vojáka k boji,

 • pohybovat se na bojišti a překonávat zátarasy, základní drily, zaujímání palebného stanoviště jeho úpravu a maskování, přípravu ke zteči a vyražení na zteč,

 • zásady výběru místa odpočinku, stavbu přístřešků (stanů), zásady ochrany proti nepříznivým vlivům počasí v průběhu plnění bojových úkolů,

 • zásady výběru, úpravu místa, rozdělávání a udržování ohně,

 • problematiku činnosti pátrače (dvojice pátračů) při plnění úkolu, skrytý postup pátrače v různém terénu, využívání terénu a terénních předmětů, maskování na místě a za pohybu,

 • zásady orientace vojáka v terénu na místě a za pohybu,

 • hlavní části a funkce ručních zbraní 7,62mm Sa vz. 58 , 7,62mm UK vz. 59, 9mm Pi vz. 82,

 • zásady volby hledí a záměrného bodu při střelbě na pevné, mizivé a vzdušné cíle,

 • dílec a jeho praktický význam,

 • hlavní části a funkce ručních granátů RG-4, RG-F1a URG-86,

 • bezpečnostní opatření při střelbě a házení RG,

 • zásady budování okopů pro střelbu z ručních zbraní,

 • druhy maskování, maskovací prostředky, výbušné zátarasy a nevýbušné zátarasy,

 • účel, popis a použití prostředku ochrany proti ZHN – ochranná maska OM-90, pláštěnka

 • jednorázová JP-90, převlek filtrační ochranný FOP-96,

 • účel, popis a použití soupravy univerzální odmořovací UOS-1/M, soupravy automobilní odmořovací AOS-1, AOS-2 a soupravy odmořovací OS-3,

 • účel, popis a použití – detektor otravných látek DETEHIT, dozimetr osobní RAD-50S (60S) a dozimetr skupinový EDOS-1, individuální protichemický balíček IPB vz. 80, Autoinjektor COMBOPEN s antidotem proti NPL,

 • všeobecné zásady rádiového provozu s využitím spojovacích prostředků a druhy komunikačních prostředků,

 • topografické mapy, měřítka map, souřadnice na mapě podle standardů NATO a určování souřadnic na standardizovaných vojenských mapách,

 • určování zeměpisného severu kompasem, buzolou, určování severu a jihu pomocí slunce, hodinek a hvězd,

 • určování zeměpisného azimutu buzolou, určování úhlů, určování vzdáleností a výběr trasy,

 • zásady orientace za přesunu, překonání neprůchodných překážek, určování vlastního stanoviště a určování polohy pomocí GPS.

 • základy poskytování první pomoci,

 • účel, popis a použití prostředků pro poskytování první pomoci – kapesní obvaz vz. 90,

 • osobní lékárnička INLEK vz. 99.

 

Literatura: Příručka vojáka, veškerá další dostupná literatura je k dispozici na intranetu Velitelství výcviku-Vojenská akademie

 

Po absolvování poddůstojnického kurzu posluchač musí:

 

 1. ZNÁT:

 2. obecné zásady plánování, řízení a vyhodnocování výcviku a výuky u družstva/ čety,

 3. zásady zpracování výukové a výcvikové dokumentace do úrovně čety,

 4. základní zásady organizování, provádění a vyhodnocování kontrolní činnosti do úrovně čety.

 5. charakteristiku vůdce a jeho vlastnosti,

 6. základní strukturu a členění OS ČR,

 7. místo, roli a úlohu jednotlivých hodnostních sborů OS ČR,

 8. systém vedoucích a vrchních praporčíků,

 9. možné styly vedení podřízených se zaměřením na ty, které negativně ovlivňující výkon jednotky a mezilidské vztahy mezi jejími příslušníky,

 10. základní principy vedení podřízených a principy delegování pravomoci,

 11. zásady provádění hodnocení podřízených a provádění jejich hodnotících pohovorů,

 12. základní zásady a pravidla pro řízení rozvoje podřízených,

 13. zásady budování malého týmu,

 14. problematiku etiky vojenského profesionála,

 15. základní zásady pro efektivní uplatnění komunikačních dovedností

 16. formy komunikace (včetně moderních nástrojů) směrem k podřízeným i nadřízeným,

 17. zásady předcházení a řešení konfliktů a problémů mezi podřízenými a s nadřízenými,

 18. principy a výhody time managementu,

 19. historii a současnost OS ČR,

 20. historii mužstva, poddůstojnického a praporčického sboru OS ČR,

 21. základy pedagogiky, psychologie a didaktiky pro instruktory a velitele,

 22. skladbu výcvikové (výukové) hodiny,

 23. základní zásady provádění mentoringu hodností vyšších vojáků,

 24. základní zákony (Ústava ČR, základní listina práv a svobod), zákony o OS ČR, VZP (realizační NV, vyhlášky MO, NVMO a RMO), vojenské předpisy Zákl-1, Zákl-2 a ostatní předpisy související s vedením podřízených.,

 25. vojenské kázeňské právo,

 26. základy mezinárodního vojenského práva (ženevské konvence),

 27. trendy trestné činnosti v OS ČR,

 28. základní pravidla a zásady péče o své podřízené (finanční gramotnost, zdravá životospráva),

 29. zásady prevence SNJ,

 30. zásady skupinové hygieny,

 31. základní obecné zásady plánování, provádění a vyhodnocení rozvoje a zvyšování fyzické zdatnosti a psychické odolnosti u sebe a u svých podřízených,

 32. mechanismy působení stresu na příslušníky jednotky a techniky eliminace stresu,

 33. zásady poskytování prvotní informace a orientace v možnostech outplacementu pro podřízené,

 34. základní zásady administrativy a dodržování OUI do úrovně čety,

 35. nezbytné zásady a pravidla BOZP a PO,

 36. systém zabezpečení vojáků OS ČR (logistické, finanční, právní, ekonomické a zdravotní),

 

 1. UMĚT:

 

 • plánovat, provádět a vyhodnocovat výcvik a výuku u družstva/ čety,

 • vést výukovou a výcvikovou dokumentaci do stupně četa,

 • aplikovat znalost charakteristiky vůdce a jeho vlastnosti a jednat jako vůdce,

 • identifikovat potenciální vůdce ve své jednotce a rozvíjet je,

 • umět identifikovat příslušníky jednotky s negativním stylem vedení podřízených,

 • umět pracovat s nadřízenými, kteří aplikují negativní styly řízení podřízených,

 • prakticky aplikovat principy vedení podřízených,

 • využívat princip delegování pravomoci na své podřízené,

 • spravedlivě a hodnotit podřízené a efektivně provádět hodnotící pohovory s podřízenými,

 • řídit rozvoj podřízených a usměrňovat jejich kariérní růst v souladu s jejich schopnostmi, znalostmi, dovednostmi a potenciálem ve vedení podřízených,

 • vybudovat efektivně pracující tým a podporovat týmovou spolupráci,

 • aplikovat zásady etiky vojenského profesionála,

 • efektivně komunikovat s podřízenými nebo nadřízenými za využití všech forem komunikace (včetně moderních nástrojů),

 • předcházet konfliktům a řešit je,

 • efektivně využívat čas a nástroje pro jeho plánování,

 • aplikovat při vedení výcviku podřízených základy pedagogiky, psychologie a didaktiky pro instruktory,

 • provádět mentoring hodností vyšších nových členů jednotky,

 • uplatňovat legislativní normy a ustanovení základních řádů na stupni družstvo a četa včetně prosazování práva ozbrojeného konfliktu a ochrany lidských práv ve všech oblastech své působnosti,

 • aplikovat vojenské kázeňské právo,

 • pečovat o své podřízené a poskytovat jim základní pomoc v oblasti finanční gramotnosti a zdravé životosprávy,

 • rozpoznat SNJ a přecházet jejich výskytu u družstva/ čety,

 • aplikovat u družstva nebo čety zásady skupinové hygieny,

 • plánovat, provádět a vyhodnocovat rozvoj a zvyšování fyzické zdatnosti a psychické odolnosti,

 • identifikovat podřízené s neadekvátní reakcí na stres a sebevražednými sklony,

 • aplikovat techniky eliminace stresu,

 • poskytnout podřízeným prvotní informace o možnostech outplacementu před odchodem do zálohy,

 • aplikovat a kontrolovat zásady dodržování OUI,

 • aplikovat a kontrolovat zásady a pravidla BOZP a PO,

 • seznámit své podřízené se systémem zabezpečení vojáků OS ČR (logistické, finanční, právní, ekonomické a zdravotní),

 • organizovat, provádět a vyhodnocovat kontrolní činnost u družstva a čety.

 

 1. BÝT SEZNÁMEN:

 2. s rozdílem mezi manažerem a vůdcem,

 3. s možnostmi eliminace nežádoucích efektů negativního stylu řízení podřízených u podřízených nebo nadřízených,

 4. s možnostmi a mezemi uplatnění poznatků psychologie ve vojenském výcviku,

 5. s tradicí poddůstojnického sboru od vzniku Československa až po současnost

 6. s dějinami asymetrických konfliktů ve světě,

 7. s problematikou prevence sociálně nežádoucích jevů v armádě,

 8. s vybranými oblastmi finančně-právní problematiky,

 9. se způsobem řešení a vymáhání škod na materiálu na stupni četa.

 

Výkon a doba služby u kariérových kurzů

 

Výkon a doba služby (zaměstnání) se u posluchače řídí Zákonem č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje především rozvržení týdenní doby, přestávky, nepřetržitý odpočinek. Poskytování náhradního volna za nepřetržitý vojenský výcvik je zapracováno přímo v rozvrhu hodin.

Posluchači ve smyslu Zákona č. 221/1999 Sb. O vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů náleží:

 1. Řádná dovolená:

  • Řádná dovolená se v průběhu kurzu neuděluje (pokud není součástí učebního plánu). Výjimky na žádost posluchače uděluje velitel VeV-VA.

 

 1. Služební volno:

  • Důvody a délku služebního volna projednávají velitelé kurzů, schvaluje velitel ŠkPr a zveřejňuje ve svém rozkaze velitel VeV-VA.

 

 1. Preventivní rehabilitace:

  • Nebude v průběhu kurzu udělována.

 

Ukončení kariérového kurzu

 

 1. Příprava posluchače v kurzu je ukončena:

 2. úspěšným absolvováním,

 3. vzniknou-li zákonné důvody k ukončení služebního poměru,

 4. na vlastní žádost z důvodů zvláštního zřetele,

 5. nesložil-li na závěr kurzu předepsanou zkoušku stanovenou učebními plány,

 6. vyloučením:

  • vykazuje-li trvale nevyhovujících výsledků ve výuce a výcviku, soustavně projevuje nezájem, nebo nesložil-li postupovou zkoušku (test) a to ani v opravném termínu,

  • nemá z jakýchkoliv důvodů započtenou účast na stanovených zaměstnáních (neúčast posluchače na plánovaném vyučování nesmí být větší než 30 % stanovené doby trvání kurzu),

  • při závažných porušeních kázně a neplnění ustanovení „Studijního řádu posluchače VeV-VA“ a „Režimu života a průběhu služby posluchače kurzu VeV-VA“.

 

 1. Ukončení přípravy posluchače, jiným způsobem než úspěšným absolvováním.

 

Projedná komise určená velitelem ŠkPr a zpracuje zápis o personálním pohovoru. O ukončení studia rozhodne velitel VeV-VA.

 

Vybavení účastníka kariérového kurzu musí obsahovat, není-li stanoveno jinak:

 

 1. stejnokroj 95 (dvojí obložení),

 2. zimní doplňky (v případě kurzů v zimních měsících),

 3. věci do pole:

  • OM 90 a JP 75/96 použitelný pro výcvik (ne bojové filtry),

  • spací pytel,

  • tlumok velký pro průzkumníky,

  • tlumok malý pro průzkumníky,

  • jídelní nádobí,

  • nosný modulární systém nebo taktická vesta,

  • polní lopatka,

  • polní láhev,

  • kevlarová (ocelová) přilba ,

  • psací a kreslící potřeby (velitelské pravítko, barevné tužky, velký sešit, malý sešit, atd.),

 4. brašna na spisy,

 5. sportovní ústroj dle základní normy AČR,

 6. náhradní prádlo a hygienické potřeby,

 7. služební stejnokroj vz. 97 včetně blůzy vz. 97 (služební čepice vz. 97),

 8. vycházkový stejnokroj vz. 97 se šňůrou 2004 (vycházková čepice vz. 97),

 9. letní stejnokroj se zeleným potiskem – blůza a kalhoty vz. 95 (čepice vz. 95),

 10. rukavice kožené pracovní,

 11. pracovní oblek vz. 92 (nebo dle druhu vojsk) – blůza a kalhoty (čepice vz. 92),

 12. plavky na bazén (nutnost na výcvik),

 13. poučení fyzické osoby o přístupu k utajovaným informacím,

 14. občanský průkaz.

 

Účastník kurzu je povinen při nástupu do kariérového kurzu předložit ověřený záznam o výsledcích posledního přezkoušení fyzické zdatnosti na stanoveném formuláři.

K zajištění zdravotní péče musí mít s sebou každý účastník kurzu zdravotní knížku a průkaz pojištěnce.

Doporučuje se před nástupem do kurzu zabezpečit u mateřského útvaru pravidelný převod platu na zřízený účet.

Nástup do kurzu je vždy v 07,00 hod v den zahájení kurzu na hlavním vchodu (společenský klub-vestibul) do areálu kasáren Dědice. Ubytování je zabezpečeno již den před nástupem do kurzu.