Velitelství výcviku – Vojenská akademie

Velitelství výcviku – Vojenská akademie (VeV-VA) je předurčena k zajišťování rozvoje doktrinální soustavy v AČR, k organizaci a provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání a výcviku důstojníků, praporčíků a rotmistrů a přípravy příslušníků aktivní zálohy, k zajišťování modernizace a rozvoje výcvikových zařízení VVP AČR, simulačních a trenažérových technologií AČR a k plánování využití učebně výcvikových zařízení pro výcvik jednotek a útvarů (svazků) druhů vojsk a sil AČR a NATO a vytváření podmínek pro činnost součástí zahraničních armád. VeV-VA je resortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením (resortní školou) Ministerstva obrany ČR. V čele VeV- VA je velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie (V VeV-VA).

Hlavní úkoly

V oblasti přípravy personálu:

 • řídit a organizovat základní výcvik, odbornou a speciální přípravu vojenských profesionálů a přípravu příslušníků aktivní zálohy pro potřeby AČR v požadovaných oborech a odbornostech;
 • realizovat úkoly vojenského kariérového vzdělávání a výcviku v AČR v rozsahu své působnosti včetně přípravy studentů a absolventů studijních programů Univerzity obrany (aplikační kurzy);
 • zabezpečovat podporu přípravy velitelů a štábů před vysláním do zahraničních misí a přípravu příslušníků AČR k výkonu funkcí ve strukturách NATO a EU;
 • řídit a organizovat kurzy zvládání krizových situací pro občanský personál NATO před vysláním do misí a kurzy pro novináře a diplomaty před výjezdem do krizových oblastí;
 • v souladu s memorandem mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska zajišťovat součinnost a logistickou podporu při zabezpečování činnosti a výcviku, prováděného Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice (British Military Advisory and Training Team – dále jen BMATT CZ);
 • zajišťovat zavádění nových teoretických poznatků a praktických zkušeností do přípravy osob a jednotek na základě získávání a vyhodnocování výsledků experimentů a výzkumu armád členských států NATO;
 • zpracovávat programy přípravy (učební plány) a stanovovat jejich obsah v rozsahu své působnosti;
 • analyzovat výsledky a efektivnost přípravy příslušníků AČR a průběžně aktualizovat obsah a programy přípravy (učební plány);
 • zajišťovat odborný růst a zvyšování kvalifikace učitelů, lektorů a instruktorů výcviku;
 • zajišťovat informační podporu vzdělávání a výcviku včetně tvorby výukových a výcvikových pomůcek s využitím informačních technologií.

V oblasti rozvoje systému přípravy personálu:

 • rozvíjet systém přípravy příslušníků AČR, spolupracovat se složkami MO ČR na tvorbě dokumentů AČR, řešících tuto oblast;
 • rozvíjet formy a metody výuky a výcviku při přípravě rotmistrů, praporčíků a nižších důstojníků AČR;
 • podílet se na tvorbě interních normativních aktů k uskutečňování a zabezpečování přípravy příslušníků AČR;
 • plnit koordinační roli s GŠ AČR a operačními velitelstvími s důrazem na oblast přípravy příslušníků AČR, využití výcvikových zařízení a tvorbu vojenských předpisů a vojenských publikací (doktrín);
 • stanovovat a aktualizovat finanční prostředky v rámci programového financování AČR pro zabezpečení přípravy příslušníků AČR a ostatních činností VeV-VA v souladu se Střednědobým plánem činnosti a rozvoje MO;
 • podílet se na rozvoji moderních metod vzdělávání a výcviku (CBT – Computer Based Training) včetně distančních forem vzdělávání a výcviku (ADL – Advanced Distributed Learning, ADT -Advanced Distributed Training) s důrazem na rozvoj e-learningu;
 • organizovat odborné konference a semináře k podpoře řešení úkolů a výměny zkušeností z oblasti přípravy příslušníků AČR.

V oblasti koncepce a rozvoje doktrinální soustavy:

 • v součinnosti s pracovišti (sekcemi) GŠ AČR rozvíjet doktrinální soustavu AČR, vytvářet (zpracovávat) a novelizovat vojenské předpisy a publikace v oblasti operačního a bojového použití druhů vojsk;
 • analyzovat a aplikovat standardy NATO v oblasti operačního a bojového použití druhů vojsk a služeb AČR;
 • analyzovat trendy vývoje ve vojenství v oblasti bojového (operačního) použití druhů vojsk a služeb s důrazem na pozemní a vzdušné síly a předkládat návrhy a doporučení v oblasti změn organizačních struktur, operačního a bojového použití druhů vojsk AČR a jejich výzbroje, zejména při tvorbě návrhů vojenských předpisů, služebních pomůcek a vojenských publikací (INA);
 • analyzovat průběh soudobých operací v krizových oblastech a na základě poznatků a závěrů z nich vyvozených předkládat návrhy a doporučení změn v oblastech přípravy personálu AČR;
 • zastupovat AČR při jednání pracovních skupin NATO, vytvářených pro tvorbu a novelizaci společných spojeneckých doktrín NATO;
 • plnit funkci Národního centra pro experimentování a rozvoj operačního použití aliančních sil (NATO Concept Development and Experimentation CD&E);
 • v oblasti získávání poznatků a využívání zkušeností zajišťovat soustřeďování, třídění, analýzu a zpřístupňování poznatků a zkušeností z operací a významných cvičení vojsk a štábů.