Dělostřelci ve Vyškově oslavili svatou Barboru

Dělostřelci ve Vyškově oslavili svatou BarboruDělostřelci ve Vyškově oslavili svatou Barboru

Dne 3. prosince 2009 se uskutečnily v posádce Vyškov oslavy svátku svaté Barbory – patronky dělostřelectva. Den svaté Barbory si dělostřelci připomínají již od 17. století, kdy si každý druh vybíral svoji patronku.

Oslavy měly dvě části. První byla pod vedením velitele roty dělostřelectva, techniky letectva, PLV a PLRV kapitána Pavla Šlimara. Byla zahájena dopoledne sportovním dnem velitele roty.

Ve 13 hodin kapitán Pavel Šlimar přivedl do restaurace U krále Jana Lucemburského na Společenském klubu kasáren Dědice, kde oslava pokračovala, svatou Barboru s doprovodem a následně vyhlásil výsledky sportovního dne. Následoval ceremoniál pasování a přijetí tří příslušníků jednotky do „Cechu kanonýrského“. Ve „Zvláštním rozkaze“ kpt. Šlimar uvedl: “Při příležitosti oslav tohoto svátku, tudíž nařizuji tři učedníky cechu kanonýrského do stavu kanonýrského povýšiti a po jejich přísaze věrnosti tradicím kanonýrský jim památný glejt uděliti“. Vlastní akt pasování provedl pplk. Ivan Mráz, jako „Oberst kanonýrský“.

Součástí tohoto aktu bylo i udělení „Čestného členství příslušníka jednotky“, které bylo uděleno plk. Ing. Miroslavu Hrebíčkovi, CSc., za jeho zásluhy o dlouhodobé udržování a rozvoj dělostřeleckých tradic v posádce Vyškov.
Následoval slavnostní oběd.

Druhá část slavnostního aktu byla zahájena ve 14,30 h příchodem svaté Barbory na nástupiště kasáren Dědice, kterou na toto místo doprovodil opět kpt. Pavel Šlimar. Tato část byla v režii podplukovníka Ivana Mráze, předsedy Klubu České a slovenské obce dělostřelecké při posádce Vyškov.

„Svatá Barbora je patronkou všech, kdo pracovali s  výbušninami, a zvláště dělostřelců. Její obraz věšeli i dávní mořeplavci na dveře komor s uskladněným střelným prachem a jejich portrét zdobil i hlavně děl“ uvedl pplk. Ivan Mráz, který zahájil oslavy na nástupišti kasáren Dědice. Při úvodním vystoupení pplk. Ivan Mráz, zdůraznil význam oslavy svátku svaté Barbory a tradic v životě vojáků.

O svaté Barboře a jejím odkazu pro současnost pohovořil kaplan vyškovské farnosti, pan Mgr. Streit. Pan kaplan velmi výstižně a srozumitelně objasnil život a bytí svaté Barbory v době, ve které žila, a vhodně jej přirovnal k současnému životu lidí s následným odkazem pro současnou dobu. Velmi neformálně objasnil pohled na otázky víry – moci – hmotných statků – udavačství a další otázky, a vhodným způsobem přenesl tyto atributy na současnou dobu. Jeho vystoupení bylo oceněno mohutným a spontánním potleskem.

Následovaly slavnostní výstřely z historického děla, které předvedli příslušníci kurzu dělostřeleckých odborností roty dělostřelectva, pod velením kpt. Petra Reichla. Ukázka střelby byla skvělá a obsluha děla sklidila opět mohutný potlesk.

Další část slavnostního aktu se odehrávala na Společenském klubu kasáren Dědice, v restauraci U krále Jana Lucemburského.

Tuto část slavnostního dne moderoval plk. v zál. Ing. Miroslav Hrebíček, CSc., zakladatel tradice oslav svaté Barbory ve Vyškově, bývalý vedoucí katedry dělostřelectva VVŠ PV ve Vyškově a prorektor pro studijní a pedagogickou činnost VVŠ PV ve Vyškově. Vyzval Obersta kanonýrského, pplk. Ivana Mráze, aby pozval mezi přítomné dělostřelce patronku dělostřelectva, svatou Barboru.

Poté následovalo vystoupení předsedy Klubu České a slovenské obce dělostřelecké, kterým byl dne 1. října 2009 zvolen pplk. Ivan Mráz, který v úvodu svého vystoupení přivítal vzácné hosty: Dr. Vladislava Rašku ředitele Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, PhDr. Františka Korvase ředitele Muzea Vyškovska, PaeDr. Karla Čvančaru předsedu Klubu vojenských důchodců ve Vyškově a terénního pracovníka druhoválečných veteránů, ředitelku pro výzkum a vývoj VOP Šternberk Mgr. Šárku Fajkošovou, ředitele firmy MIA STUDIO ing. Milana Crhonka a Ing. Dušana Krpce ředitele VOLARÉZY ve Vyškově. Druhé části oslavy se zúčastnil i velitel VeV – VA plk. gšt. Ing. Jaromír Zůna, MSc a jeho zástupce pro pedagogickou činnost RNDr. František Herodek.

Ve svém vystoupení informoval pplk. Mráz o vzniku Klubu České a slovenské obce dělostřelecké v posádce Vyškov. Zdůraznil, že v posádce Vyškov je dislokován jeden z významných školících a výcvikových prvků určených pro přípravu vojenských profesionálů AČR a posádka Vyškov je tedy i nadále tradičním vzdělávacím centrem vojenských profesionálů.

Pplk. Mráz uvedl: „Proto jsme se rozhodli navázat na tyto tradice a dále je neformálně rozvíjet v podobě založení a činnosti Klubu České a slovenské obce dělostřelecké v posádce Vyškov“. A dále: „Jak jsem již uvedl, lze chápat dnešní setkáni také do jisté míry jako symbolické. Spojuje bývalé příslušníky velitelsko – pedagogického sboru Raketového vojska a dělostřelectva s  jejich bývalými žáky a studenty, minulými a současnými podřízenými, ale i nadřízenými, se současnými příslušníky dělostřelectva AČR. Naše setkání spojují také různé profese a odbornosti dělostřelectva, ale i generace lidí, kteří v minulosti, ale i současnosti plnili a plní povinnosti na různých postech, a různou měrou se zasloužili o rozvoj tohoto druhu vojska. Dnes se setkáváme také všichni ti, kteří jsou právem hrdi na svůj „cech kanonýrský“, protože dělostřelectvo představuje po staletí elitu každé armády a lze říct, že i v současnosti stále patří k významnému druhu vojska, i když jeho počet byl v posledních letech značně a zásadním způsobem redukován. To však nebrání tomu, abychom se i v rámci klubu pravidelně setkávali, vyměňovali si názory a diskutovali, ale i navazovali nová přátelství“.

Ve svém vystoupení pplk. Mráz zmínil rovněž tradice dělostřelectva vojáků první republiky a ve druhé světové válce.

Po vystoupení byl vyhlášen „Zvláštní rozkaz Obersta kanonýrského“, kde Oberst kanonýrský, kromě jiného nařídil „den naší patronky – SVATÉ BARBORY jako svátek všech kanonýrů touto bohatou merendou oslaviti“.
Poté následovala volná zábava a promítání videozáznamů, např. z výcviku a  ostrých střeleb dělostřeleckých odborností, udělování rytířských křížů v Martině (SR) a dalších snímků ze současného života příslušníků dělostřelectva AČR a roty dělostřelectva ve Vyškově.

Celý den se tedy nesl ve skvělé a přátelské atmosféře, za podpory řady významných osobností posádky a města Vyškova. Lze jen s potěšením konstatovat, že naši mladší kolegové, příslušníci dělostřelectva tuto akci hodnotí velmi pozitivně a jsou na ni patřičně hrdi. Rovněž hodnocení velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie plk. gšt. Ing. Jaromíra Zůny, MSc. je pozitivní a lze předpokládat, že obdobná akce se uskuteční i v dalších letech.

V závěru je možné shrnout přání pplk. Ivana Mráze, všem účastníkům této skvělé akce: „Přeji Vám všem do dalšího života pevné zdraví, dostatek munice, tabulkovou teplotu náplně, dostatečnou psychickou odolnost, šťastnou ruku při výběru životního partnera a palebných postavení, spokojený rodinný život kdekoliv, malý pozorovací úhel, optimální meteorologické podmínky, spolehlivé spojení s pozorovatelnou i s partnerkou, či partnerem a hlavně, aby Vaše koule dělové vždy dopadly na ten správný cíl“.

Těšíme se společně na oslavu svátku svaté Barbory v roce 2010.

Text: Ing. Miroslav Hrebíček, CSc., pplk. Ing. Ivan Mráz,Ph.D.
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová