ČČK a kurz „Základy mezinárodního humanitárního práva“ opět v posádce Vyškov

ČČK a kurz „Základy mezinárodního humanitárního práva“ČČK a kurz „Základy mezinárodního humanitárního práva“

Ve dnech 23. až 25. října 2009 se u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově uskutečnil v prostorách PDA vzdělávací program „Základy mezinárodního humanitárního práva“, který byl určen pro zájemce z řad vojáků z povolání a pracovníky oblastních spolků ČČK.

Tato akce byla pořádána Odborem kariérové přípravy Institutu vzdělávání VeV-VA, v rámci přípravy posluchačů důstojnického kurzu, ve spolupráci s Českým červeným křížem, pod záštitou jeho prezidenta Dr. Marka JUKLA, Ph.D., jako hlavního koordinátora ČČK pro problematiku šíření MHP.

Hlavním cílem tohoto kurzu bylo rozšíření základních znalostí, zejména činnosti a poslání Mezinárodního hnutí Červeného kříže, řešení aktuálních otázek samotné implementace MHP v ozbrojených silách a získání praktických dovedností v řešení konkrétních modelových situací. Z tohoto důvodu bylo těžištěm výuky poznat a pochopit příslušné mechanizmy zajištění mezinárodně právní ochrany obětí ozbrojených konfliktů, zvládnutí základních zásad MHP a  dovolených způsobů vedení bojových operací. Mezi témata specificky zaměřená přímo pro příslušníky AČR patřily přednášky týkající se samotné implementace MHP v ozbrojených silách a pravidel nasazení (tzv. „RoE“).

Takto získané nové poznatky, dle sdělení zúčastněných posluchačů důstojnického kurzu, přinesly všem významný posun v jejich profesionální přípravě. Znalosti budou novými důstojníky v budoucnu využity k dalšímu zkvalitnění přípravy dalších profesionálů v rámci bojových útvarů, nebo i v rámci samotné přípravy jednotek před vysláním do mírových operací.

Všichni účastníci po závěrečném pohovoru a zdárném ukončení kurzu obdrželi z rukou prezidenta ČČK osvědčení o absolvování tohoto kurzu, opravňujícími je k dalšímu šíření problematiky MHP.

Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová