Nejvyšší praporčický kurz Armády České republiky má nové absolventy

Nejvyšší praporčický kurz Armády České republiky má nové absolventy

Za přítomnosti náčelníka štábu Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) plukovníka gšt. Hynka Pavlačky, náčelníka Odboru profesní přípravy plukovníka gšt. Dalibora Spáčila a náčelníka Praporčické školy (Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků) štábního praporčíka Martina Zaorálka proběhlo v pátek 9. června 2023 slavnostní vyřazení absolventů Vyššího praporčického kurzu.

Posluchači kombinované formy jej zahájili 13. března samostudiem distanční části, která předcházela studiu v prezenční části kurzu. „Praxe posledních let během pandemického období ukázala, že v kariérovém vzdělávání praporčíků se nelze spoléhat pouze na samotnou distanční formu studia,“ vysvětluje instruktor Praporčické školy nadpraporčík Martin Remeš a ze zkušeností doplňuje, že mezi klíčové nevýhody distančního studia patří například chybějící socializační prvek, který v procesu vzdělávání podporuje vzájemné učení se od kolegů. „Dalším faktorem bylo velké množství studijních textů, jehož efektem byla spíše snížená vnitřní motivace posluchačů k samostudiu, než dostupná studnice informací a znalostí,“ hodnotí nadpraporčík Remeš, ale zdůrazňuje, že i přes zmíněné nedostatky má distanční příprava i svá pozitiva. „Kurz tak byl připraven jako kombinace distanční a prezenční části a byl specifický nejen novou formou. Další faktor, který se promítl do podoby kurzu, byl velmi komfortní počet 12 posluchačů. V tomto počtu se posluchači daleko aktivněji zapojovali do přednášek, při práci ve skupinách dovolil instruktorům lepší kontrolu a individuálnější přístup k posluchačům,“ shrnuje v závěru nadpraporčík Remeš.

Zakončení nového typu tohoto studia přišlo po dlouhých třinácti týdnech formou zkoušky, která sestávala z tradičního testu znalostí, vypracování závěrečné práce formou argumentační eseje a jejich obhajoba. A co bylo kvitováno s potěšením, byl fakt, že 75 % absolventů dosáhlo výtečného výsledku v závěrečném testu, přičemž písemnou práci a obhajobu splnili všichni.

Všech 12 úspěšných absolventů tak se ctí převzalo absolventské certifikáty v sále Společenského klubu kasáren Dědice, a to za účasti hostů z řad jednotlivých velitelů útvarů, ředitelů a náčelníků vojenských zařízení, či vrchních praporčíků. Zajímavostí byla i přítomnost zahraničního hosta, kterým byl plukovník americké armády Michael Firmin, ředitel oddělení pro výcvik a vzdělávání u mezinárodního centra Joint Chemical Biological and Nuclear Defence Centre of Excelence (JCBRN COE), jenž přišel podpořit mezi úspěšnými absolventy příslušníka svého oddělení. Nejlepším posluchačem byl instruktory vyhlášen praporčík J.K. ze Skupiny kybernetických sil a informačních operací, který za své studijní výsledky a aktivitu během kurzu získal věcný dar v podobě dýky pro nejlepšího absolventa. Dalším pěti posluchačům byly uděleny pochvaly náčelníka Odboru profesní přípravy a pochvaly náčelníka Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků.

 

Vyšší praporčický kurz je určen pro příslušníky praporčického sboru s vojenskou hodností praporčík, s úplným středoškolským vzděláním, kteří byli vybráni ke jmenování do vojenské hodnosti nadpraporčík.

Absolventi kurzu jsou předurčeni pro výkon služby na služebních místech se stanovenou vojenskou hodností nadpraporčík a štábní praporčík pro práci vedoucích starších pracovníků štábů, vedoucích starších specialistů, vedoucích starších instruktorů-specialistů, vrchních praporčíků, hlavních instruktorů a vrchního praporčíka AČR.

Kariérové vzdělávání praporčíků Armády České republiky zabezpečuje na Vojenské akademii Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků. V současné době úsek zajišťuje základní praporčický a vyšší praporčický kurz, stejně jako kurz pro vedoucí praporčíky a základní instruktorský kurz pro příslušníky praporčického sboru, všechny kurzy probíhají několikrát ročně.


Text: kapitánka Monika Nováková ve spolupráci s nadpraporčíkem Martinem Remešem
Foto: praporčík Petr Třeštík, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. Červen 2023)