Devátý ročník odborné konference „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“

Problematika bezpečnosti provozu není armádě lhostejná, protože sama je důležitým provozovatelem motorových vozidel a silniční přepravce. Svým aktivním přístupem se může armáda významně podílet na zlepšení stávající situace v dopravě a zapojit určitým podílem do jednotlivých projektů ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. S tímto cílem je organizována konference s názvem „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“.

Konference má přispět k naplnění deklarovaných cílů vládní politiky bezpečnosti silniční dopravy a zejména pak k aktivnějšímu a systematickému řešení problematiky bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Jedná se o široké spektrum odborných problémů, jak se ostatně odráží v zaměření a obsahu jednotlivých příspěvků.

Konference a její závěry přispějí k prohloubení spolupráce mezi jejími účastníky v rezortu ministerstva obrany i mimo něj a podpoří zvýšení kvality a efektivnosti řešených úkolů a projektů v jednotlivých oblastech problematiky bezpečnosti silničního provozu. Jedná se zejména o následující okruhy otázek:

 • tvorba legislativy a návazných rezortních norem pro přípravu řidičů a provoz motorových vozidel,
 • optimalizace procesu základní a zdokonalovací přípravy řidičů,
 • rozvoj a zavádění simulačních technologií, moderní výcvikové techniky a učebně výcvikové základny pro výcvik řidičů,
 • provádění dopravně bezpečnostní prevence v rezortu ministerstva obrany i v rámci spolupráce s veřejností,
 • rozvoj a zavádění moderních technologií do vozidel a při vytváření bezpečného dopravního prostředí.

Letošní, již 9. ročník této odborné konference, pořádá Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve dnech 1. a 2. listopadu 2016 v prostorech vojenského klubu posádky Vyškov.

Náplň konference:

 • vzdělávání personálu pro přípravu řidičů v rezortu Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra;
 • výcvik v řízení vozidel na hranici jejich technických možností;
 • vymezení požadavků na rezortní legislativu v přípravě řidičů vozidel ozbrojených sil;
 • analýza příčin a důsledků nejzávažnějších dopravních nehod v Jihomoravském kraji;
 • problematika řízení vozidel pod vlivem návykových látek;
 • činnost účastníků dopravní nehody bezprostředně po jejím vzniku;
 • využívání video záznamových a komunikačních prostředků při výcviku řidičů;
 • poznatky z přípravy řidičů v rezortu Ministerstva vnitra a v soukromé sféře;
 • vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

 

Podrobnosti k přihlášení na konferenci a programu konference naleznete v pozvánce na konferenci.

Zájemci o účast na konferenci si na této stránce mohou stáhnout přihlášku a zaslat ji vyplněnou na níže uvedenou emailovou adresu nejpozději do 3. října 2016.

Redakční rada předem děkuje přispěvatelům za zpracování příspěvků do sborníku konference podle připravené šablony a jeho včasné zaslání na níže uvedený email nejpozději do 3. října 2016.

Kontakt:
kpt. Ing. Jaroslav Omelka
tel: 973 451 937
fax: 973 451 930

Adresa pro zaslání přihlášky (příspěvku do sborníku):
e-mail:  ridici.konference(zavináč)vavyskov.cz

Poznámka:
Pro vojáky AČR je předepsán služební stejnokroj 97.

Ke stažení:

Česky